Wat Luang Pu Supa (Wat Sri Supa Ram) – วัดหลวงปู่สุภา (วัดสีลสุภาราม) – May 07, 2008

Wat Luang Pu Supa (Wat Sri Supa Ram) – วัดหลวงปู่สุภา (วัดสีลสุภาราม) – May 07, 2008

Wat Luang Pu Supa or Wat Sri Supa Ram is measured with the pundits were 115 years.

วัดหลวงปู่สุภา หรือ วัดสีลสุภาราม อยู่ห่างจากตัวเมือง 7 กิโลเมตร ไปทางถนนเจ้าฟ้าตะวันตก

Phuket photo gallery of Wat Luang Pu Supa (Wat Sri Supa Ram) – May 07, 2008

wat-luang-pu-supa001.JPGwat-luang-pu-supa002.JPGwat-luang-pu-supa003.JPGwat-luang-pu-supa004.JPGwat-luang-pu-supa005.JPGwat-luang-pu-supa006.JPGwat-luang-pu-supa007.JPGwat-luang-pu-supa008.JPGwat-luang-pu-supa009.JPGwat-luang-pu-supa010.JPGwat-luang-pu-supa011.JPGwat-luang-pu-supa012.JPGwat-luang-pu-supa013.JPGwat-luang-pu-supa014.JPGwat-luang-pu-supa015.JPGwat-luang-pu-supa016.JPGwat-luang-pu-supa017.JPGwat-luang-pu-supa018.JPGwat-luang-pu-supa019.JPGwat-luang-pu-supa020.JPGwat-luang-pu-supa021.JPGwat-luang-pu-supa022.JPGwat-luang-pu-supa023.JPGwat-luang-pu-supa024.JPGwat-luang-pu-supa025.JPGwat-luang-pu-supa026.JPGwat-luang-pu-supa027.JPGwat-luang-pu-supa028.JPGwat-luang-pu-supa029.JPGwat-luang-pu-supa030.JPGwat-luang-pu-supa031.JPGwat-luang-pu-supa032.JPGwat-luang-pu-supa033.JPGwat-luang-pu-supa034.JPGwat-luang-pu-supa035.JPGwat-luang-pu-supa036.JPGwat-luang-pu-supa037.JPGwat-luang-pu-supa038.JPG

Map of Wat Luang Pu Supa (Wat Sri Supa Ram)


View Photos of Phuket in a larger map

Related Post

Leave a Reply