Wat Wichit Sangkharam

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Wat Wichit Sangkharam – วัดวิชิตสังฆาราม หรือ วัดควน – September 04, 2012

Wat Wichit Sangkharam located in Phuket Town วัดวิชิตสังฆาราม (สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย) วัดสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2461 ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด ชาวบ้านเรียกว่า “วัดควน” มาตั้งแต่แรกที่สร้างวัด Phuket photo gallery…

Wat Wichit Sangkharam – วัดวิชิตสังฆาราม หรือ วัดควน – August 20, 2012

Wat Wichit Sangkharam located in Phuket Town วัดวิชิตสังฆาราม (สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย) วัดสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2461 ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด ชาวบ้านเรียกว่า “วัดควน” มาตั้งแต่แรกที่สร้างวัด Phuket photo gallery…