Lim Hoo Tai Zue Shrine

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Lim Hoo Tai Zue Shrine – ศาลเจ้า (อ๊าม) หลิมฮู้ไท้ซู่ (สามกอง) – Apr 11, 2008

Lim Hoo Tai Zue Shrine located at Baan Samkong, Phuket Town. ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ ไม่ปรากฏว่าเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.ใด ทราบแต่ว่า มีผู้มีจิตศรัทธา ชื่อหลวงสุนทรจีนประชา บริจาคที่ดิน ประมาณเกือบหนึ่งไร่ พร้อมทำการสร้างอ๊ามถวายให้…